Sporty wysokiego ryzyka, które obejmuje Bezpieczny Powrót: wspinaczka wysokogórska, skalna i skałkowa, speleologia – przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagająca użycia takiego sprzętu, jazda na nartach zjazdowych lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, narciarstwo ekstremalne: skialpinizm, zjazdy ekstremalne, freestyle, snowboarding ekstremalny: freeride, snowboarding wysokogórski, snowboarding prędkościowy, skoki i ewolucje snowboardowe, airboarding, snake gliss, snowkite, snowtrikke, snowblades, supershorties, boardercross, snowscooting, icesurfing, kolarstwo górskie, downhill, uczestnictwo w biegach i maratonach górskich, w tym ultramaratonach, biegach przełajowych i innych o podwyższonym ryzyku ( z wyłączeniem triathlonów).

Ubezpieczenie działa od dnia złożenia wniosku, chyba że zostanie wskazana konkretna data rozpoczęcia ochrony. We wniosku można wskazać datę przyszłą, do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

Tak, Centrum Alarmowe PZU, z którym należy się skontaktować w razie wypadku zajmuje się organizacją pomocy i rozlicza się ze służbami i placówkami na miejscu. W razie potrzeby konsultacji z lekarzem lub hospitalizacji PZU kieruje do najbliższej placówki, w której możliwe jest bezgotówkowe rozliczenie. Ubezpieczony również sam może wybrać placówkę, wtedy PZU zwróci koszty na podstawie rachunków.

Ubezpieczenie działa podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych, także służbowych. Koszty ratownictwa i leczenia zostaną pokryte także w razie wypadku niezwiązanego z uprawianiem sportów. Ochrona podczas aktywności jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia, jednak ubezpieczenie ma charakter polisy turystycznej i nie jest uwarunkowane uprawianiem sportów.

Tak, ubezpieczenie pokryje również koszty w razie wypadku, do którego doszło poza trasami oznakowanymi.

Nie, ubezpieczenie ma charakter polisy turystycznej, może z niej skorzystać każdy. Członkowie PZA oraz ratownicy TOPR i GOPR mogą skorzystać ze zniżki przy zakupie ubezpieczenia, zakres ochrony jest jednak bez zmian.

Tak, polisa pokrywa koszty akcji ratowniczej i poszukiwawczej z udziałem śmigłowca, do wysokości 100 tys. zł w wariancie podstawowym i do 250 tys. zł w wariancie rozszerzonym.

Nie, Bezpieczny Powrót działa tylko podczas wyjazdów zagranicznych, na terenie całego świata z wyłączeniem Antarktydy, Arktyki i Grenlandii.

Przy zgłaszaniu szkody wystarczy podać numer polisy lub PESEL. Nie ma konieczności posiadania przy sobie polisy lub karty Bezpiecznego Powrotu.

Osoba bliską, z którą można zawrzeć ubezpieczenie w wariancie partnerskim lub rodzinnym jest: małżonek, konkubent, wstępny, zstępny, brat, siostra, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, ojczym, macocha, pasierb, teść, teściowa, zięć, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, przysposobionego, przysposabiającego, pozostającego pod opieką lub przyjętego na wychowanie w ramach rodziny zastępczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego.

Polisę można wykupić w czasie pobytu, jednak ochrona ubezpieczenia zacznie działać dopiero w przypadku wyjazdu, który rozpoczął się na terenie Polski.

Nie, ubezpieczenie działa podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych, niezależnie od celu wyjazdu – turystycznego, służbowego, aktywności sportowych.

Ochrona Bezpiecznego Powrotu działa od momentu wyjścia z domu na terenie Polski do momentu powrotu z podróży zagranicznej. Oznacza to, że polisa zadziała również w sytuacji, gdy wypadek będzie miał miejsce na terenie Polski, ale już po rozpoczęciu podróży, której cel wiedzie poza granice RP, czyli np. w drodze na lotnisko.

Jeśli do zachorowania dojdzie na terenie kraju, w którym stan epidemii został ogłoszony przed wyjazdem ubezpieczonego, nie będzie odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie pokrycia kosztów leczenia w związku z zachorowaniem na covid-19. W pozostałym zakresie ubezpieczenie działa bez zmian, zostaną pokryte koszty akcji ratowniczej i leczenia niezwiązanego z zakażeniem koronawirsuem.

Tak, niepełnoletnia osoba może być ubezpieczona w wariancie młodzieżowym lub rodzinnym. W takim wypadku osobą ubezpieczoną jest osoba niepełnoletnia, a osobą ubezpieczającą rodzic lub prawny opiekun.

We wniosku nie można wskazać osoby uposażonej. Dane osoby, która ma otrzymać odszkodowanie w razie śmierci ubezpieczonego (imię, nazwisko, PESEL) należy przesłać na sport@iexpert.pl Jeśli uposażonych będzie kilka osób, należy wskazać procentowy udział każdej z nich w wysokości odszkodowania.

Tak, pod warunkiem, że jego stałym miejscem zamieszkania jest Polska i posiada on numer PESEL.

Ochrona ubezpieczenia działa na szlakach zamkniętych, jednak w razie wypadku, którego przyczyną będzie powód zamknięcia szlaku nie będzie odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Wymagane jest orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do takiej wyprawy, badania medyczne powinny zostać wykonane nie wcześniej niż 30 dni przed wyprawą, w tym EKG wysiłkowe/próba wysiłkowa). Ubezpieczony musi też posiadać doświadczenie we wspinaczce wysokogórskiej na terenie lodowcowym na wysokości powyżej 6000 m n.p.m. Doświadczenie można udokumentować zdjęciem lub oświadczeniem świadka wyprawy). Cel wyprawy nie może być wyższy niż 7600 m n.p.m.

Tak, jeśli do wypadku dojdzie poniżej 6000 m n.p.m. ubezpieczyciel pokryje koszty, niezależnie od tego jaka była wysokość celu wyprawy.

Nie, w wariancie rozszerzonym do wysokości 7600 m n.pm. ochrona nie zadziała, jeśli cel wyprawy był powyżej granicy rozszerzenia, do 7600 m n.p.m.

Tak, polisę można rozszerzyć w dowolnym momencie jej trwania, ale ochrona będzie działała podczas wyjazdu, który rozpocznie się na terenie Polski. ROzszerzenie nie zadziała, jeśli zostało wykupione w czasie trwania podróży.

Bezpieczny Powrót jest ubezpieczeniem rocznym, nie można skrócić okresu ochrony. Indywidualna oferta na krótszy okres może zostać przygotowana w ramach ubezpieczenia PZU Wojażer. Wycena jest dokonywana każdorazowo, w celu zakupu należy skontaktować się telefonicznie z działem obsługi.

Tak, we wniosku należy wskazać datę rozpoczęcia ochrony, maksymalnie do 60 dni od daty złożenia wniosku.

Tak, ochrona działa także podczas udziału w biegach górskich.

Nie, niezależnie od tego, ile zostało opłaconych składek ubezpieczenia działa do wysokości sumy ubezpieczenia, w pełnym zakresie.

Nie, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym nie pokryje szkód rzeczowych z których ubezpieczony korzysta na podstawie najmu, użyczenia, dzierżawy, użytkowania czy leasingu. Taki zakres jest wyłączony z ochrony ubezpieczenia.

Wariant rodzinny obejmuje do 5 osób.

Polisa działa przez cały rok, 365 dni od dnia rozpoczęcia ochrony podczas wyjazdów zagranicznych nie przekraczających 8 tygodni, z możliwością rozszerzenia do 16 tygodni.

Ochrona NNW działa w związku z wypadkami, do których doszło podczas wyjazdów zagranicznych. Na terenie Polski zadziała tylko wtedy, gdy do wypadku doszło w związku z podróżą, czyli np. w drodze na lotnisko.

Koszty leczenia ambulatoryjnego są pokrywane do wysokości 10 tys. zł w wariancie podstawowym i do 20 tys. zł w wariancie rozszerzonym. Udział własny w zakresie leczenia ambulatoryjnego i zakupu leków to 300 zł, tzn, że powyżej tej kwoty koszty zwraca ubezpieczyciel.

W podstawowym zakresie ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia związanego z chorobami przewlekłymi. Ochronę można jednak rozszerzyć o takie ryzyko.

Nie, nie można rozszerzyć ubezpieczenia o ryzyko wynikające z aktów terroryzmu i działań wojennych.

Nie, polisa jest skierowana do osób, które na stałe mieszkają w Polsce, a poza granice wyjeżdżają w celach turystycznych/rekreacyjnych. Definicja stałego zamieszkania to miejsce gdzie odprowadza się składki za ubezpieczenie społeczne.

Arktyka to obszar związany z północnym biegunem Ziemi, położony wokół koła podbiegunowego, czyli równoleżnika ziemskiego o szerokości geograficznej 66°33’39″N.

Tak, jednak nie później niż do 32 tygodnia ciąży.