Zarekomenduj znajomym sprawdzone ubezpieczenie górskie i odbierz kartę na zakupy w sieci Empik lub Rossmann.Korzystasz z Bezpiecznego Powrotu? Teraz możesz skorzystać podwójnie – poleć polisę Bezpieczny Powrót swoim znajomym, którzy jeszcze nie są naszymi Klientami – ochrona dla nich, nagrody dla Ciebie.
Weź udział w programie polecającym, za każdą polisę zawartą z Twojej rekomendacji otrzymasz kartę podarunkową o wysokości 50 zł do wykorzystania w sieci Rossmann lub Empik. Pamiętaj, że Bezpieczny Powrót zapewnia pełną ochronę w czasie zagranicznych górskich wędrówek oraz aktywnego spędzania czasu na górskich szlakach wszystkim miłośnikom gór, zarówno zawodowcom, jak i amatorom. Polisę można zawrzeć bez wychodzenia z domu, składając wniosek online. Ubezpieczenie działa 365 dni w roku, w czasie wypraw niemal na całym świecie, do wysokości 6000 m n.p.m., obejmuje 40 różnych sportów i aktywności. Nie ryzykujesz wyprawy bez ubezpieczenia? Niech nie ryzykują również inni. Poleć im Bezpieczny Powrót – główny cel każdej górskiej wyprawy.
Aby otrzymać kartę, poleć polisę Bezpieczny Powrót znajomym, którzy jeszcze nie byli naszymi Klientami.
Jeśli Twój znajomy wykupi ubezpieczenie, skontaktujcie się z nami – otrzymasz wybraną przez Ciebie kartę podarunkową o wartości 50 zł do sieci Empik lub Rossmann.
Zapoznaj się z regulaminem i dołącz do programu do 31 grudnia 2019 roku.


Regulamin

Programu Rekomendacji „Poleć ubezpieczenie Bezpieczny Powrót”

§1

Organizator Programu

Organizatorem Programu Rekomendacji „Poleć ubezpieczenie Bezpieczny Powrót” jest iExpert.pl S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 99/32, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, Regon nr 140437850, kapitał zakładowy w wysokości: 100.000 zł, opłacony w całości.

§2

Czas trwania Programu

Program trwa od 25 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania puli nagród.

§3

Warunki przystąpienia do Programu

 1. W ramach Programu Klient („Polecający”) może zarekomendować wskazaną przez siebie osobę („Polecony”) do zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczny Powrót („Ubezpieczenie”) oferowanego przez iExpert.pl S.A. („Organizator”).

 2. Polecający i Polecany zwani są dalej Uczestnikami.

 3. Przystąpienie do Programu uznaje się za skuteczne, gdy Polecony, przed złożeniem wniosku o Ubezpieczenie, powoła się na Program i poda dane Polecającego.

 4. Do Programu może przystąpić:

  1. Polecający, jeśli w chwili przystępowania do Programu korzysta z minimum jednego z ubezpieczeń oferowanych przez Organizatora;

  2. Polecony, jeśli w chwili przystępowania do Programu oraz w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do Programu nie posiadał żadnego produktu Bezpieczny Powrót oferowanego przez Organizatora.

 5. Przekazanie Organizatorowi danych Polecającego i Poleconego w ramach Programu („Rekomendacja”) musi zostać dokonane zgodnie z następującymi warunkami:

  1. W przypadku przystąpienia do Programu przez Polecającego, Polecający poda swoje imię, nazwisko oraz, za uprzednią zgodą Poleconego, następujące dane Poleconego: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, oraz powiadomi Poleconego o podaniu jego danych Organizatorowi. Organizator po otrzymaniu danych Poleconego od Polecającego wyśle na podany adres e-mail Poleconego prośbę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w Programie, a warunkiem przystąpienia do Programu przez Poleconego jest pozytywna odpowiedź na przedmiotowe zapytanie w terminie dwóch dni roboczych;

  2. W przypadku powołania się na Program przez Polecanego przed wnioskowaniem o Ubezpieczenie, Polecony, za uprzednią zgoda Polecającego, poda następujące dane Polecającego: imię, nazwisko, adres email i numer telefonu, oraz powiadomi Polecającego o podaniu jego danych Organizatorowi. Organizator po otrzymaniu danych Polecającego od Poleconego wyśle na podany adres e-mail Polecającego prośbę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w Programie, a warunkiem przystąpienia do Programu przez Polecającego jest pozytywna odpowiedź na przedmiotowe zapytanie w terminie dwóch dni roboczych;

  3. Rekomendacja musi być przekazana Organizatorowi przed złożeniem wniosku o Ubezpieczenie przez Poleconego.

 6. Z Programu mogą skorzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

 7. Z możliwości uczestnictwa w Programie wyłączone są osoby zatrudnione przez Organizatora lub spółki zależne Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku cywilnoprawnego, tj. osoby pozostające w stosunkach wynikających z umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktów menadżerskich, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób, z zastrzeżeniem, że przez najbliższą rodzinę uznaje się małżonków, rodziców małżonków, wstępnych, zstępnych oraz inne przysposobione osoby.

 8. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego treść.

§4

Nagrody

 1. Za każdą zawartą umowę ubezpieczenia „Bezpieczny Powrót”, której zawarcie będzie rezultatem Rekomendacji Polecającego, oraz po spełnieniu warunków opisanych w§5 poniżej, Polecający otrzyma Nagrodę w postaci karty o wartości 50 zł do sieci Rossmann lub empik. Nagroda zostanie przyznana pod warunkiem, że Polecony nie odstąpi od umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

 2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikom nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. Uczestnik może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna nagroda.

 3. W każdym przypadku Nagroda nie przysługuje Polecającemu, jeżeli Organizator poinformuje Polecającego lub Poleconego, przed złożeniem wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia przez Poleconego, o zakończeniu czasu obowiązywania Programu.

§5

Zasady Przyznawania Nagród

Polecający otrzyma Nagrodę z zachowaniem poniższych zasad:

  1. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przez Poleconego wskutek przystąpienia do Programu przez Poleconego;

  2. Organizator przekaże Polecającemu Nagrodę przesyłką poleconą na ostatni podany Organizatorowi adres korespondencyjny Polecającego, najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym spełnione zostaną warunki, o których mowa w Regulaminie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i leżących po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody;

  3. Nagroda dla Polecającego jest przyznawana odrębnie za każdego Poleconego.

§6

Przetwarzanie danych osobowych

Przez przystąpienie do Programu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z realizacją Programu. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Programu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich zmiany.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Polecający i Polecony nie mogą wykorzystywać Programu w celach działalności zarobkowej.

 2. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej n adres Organizatora – iExpert.pl S.A., Al. Jerozolimskie 99/32, 02-001 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

 3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku reklamacji zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres wskazany w reklamacji.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów jak również do odwołania lub przedłużenia czasu obowiązywania Programu.

 5. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem 25 września 2019 r.

 6. Program Rekomendacji nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora.

 7. Wszelkie materiały promujące Program mają wyłącznie charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

 8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.